دبیرخانه قطب علمی

  

 

آدرس: مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دبیرخانه قطب علمی فناوری نانو در آب

 

صندوق پستی:   ۴۸۴

کد پستی: ۷۱۱۶۷-۴۷۱۴۸

پست الکترونیکی: ECNW@nit.ac.ir