مدیریت قطب علمی

 

دکتر محسن جهانشاهی

مدیر قطب علمی فناوری نانو در آب

تخصص: نانو تکنولوژی- نانوبیوتکنولوژی

مرتبة علمی: استاد تمام

 

- فوق دکتری نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان (۱۳۸۲)

- دکتری مهندسی شیمی نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان (۱۳۸۱)

- فوق لیسانس مهندسی شیمی طراحی فرآیندها از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۶)

- لیسانس مهندسی شیمی پتروشیمی از دانشگاه شیراز (۱۳۷۴)